poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Blogowe imieniny - Maria

Dziś swoje święto ma kolejna z naszych blogowych koleżanek - Maria. Przygotowałam dla niej lekką, wiśniową kartkę z monogramem oraz wiersz Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Jednej z moich ulubionych poetek.

"Kto che bym go kochała"

Kto chce bym go ko­cha­ła, nie może być ni­g­dy po­nu­ry
i musi po­tra­fić mnie unieść na ręku wy­so­ko do góry.
Kto chce, bym go ko­cha­ła, musi umieć sie­dzieć na ław­ce
i przy­glą­dać się bacz­nie ro­ba­kom i każ­dej naj­mniej­szej traw­ce.

I musi też zie­wać, kie­dy po­grzeb prze­cho­dzi uli­cą,
gdy na pro­ce­sjach tłu­my po­boż­ne idą i krzy­czą.

Lecz musi być za to wzru­szo­ny, gdy na przy­kład ku­kuł­ka kuka
lub gdy dzię­cioł kuje za­wzię­cie w sre­brzy­stą po­wło­kę buka.

Musi umieć pie­ska po­gła­skać i mnie musi umieć pie­ścić,
i śmiać się, i na dnie sie­bie żyć słod­kim snem bez tre­ści,

i nie wie­dzieć nic, jak ja nie wiem, i mil­czeć w roz­kosz­nej ciem­no­ści,
i być da­le­ki od do­bra i rów­nie da­le­ki od zło­ści.

3 komentarze:

Dziękuję za wszystkie komentarze.
To wasza obecność tu daje mi motywację do działania.
Komentarze reklamowe oraz obraźliwe uznane są za spam i usuwane.